ประเภทกระบวนการพิจารณาและอนุญาตแล้วเสร็จภายใน 1 วัน (24 ชม.)

รายชื่อกระบวนงาน ระยะเวลาการตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร 1 วัน/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ 1 วัน [รหัสกระบวนงาน 301] การขออนุญาตผลิตยาตัวอย่างเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (ผ.ย.8) Checklist_ผย 8 [รหัสกระบวนงาน 302] การขออนุญาตนำหรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (น.ย.8) Checklist_นย 8 [รหัสกระบวนงาน 303] การขออนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ (ย.บ.8) Checklist_ยบ 8 [รหัสกระบวนงาน 321] การขอนำยาเข้าเพื่อการวิเคราะห์ (นยม.2) Checklist_นยม 2 [รหัสกระบวนงาน 331] การขอนำยาเข้าเพื่อจัดนิทรรศการ (นยม.3) Checklist_นยม 3 [รหัสกระบวนงาน 341] การขอนำยาเข้าเพื่อการบริจาค (นยม.4) เฉพาะให้สถานพยาบาลของรัฐ Checklist_นยม 4 [รหัสกระบวนงาน 503] แก้ไขเปลี่ยนแปลง น.ย.ม.1/ ผ.ย.8 Checklist_แก้ไขเปลี่ยนแปลง OSSC การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่แก้ไขตามคำสั่งหรือประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ที่ยื่น ณ OSSC [ถามว่าใช่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่] การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่แก้ไขตามคำสั่งหรือประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ที่ยื่น ณ […]

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ OSSC (สลักหลังใบสำคัญ_Site Change)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ OSSC รหัสกระบวนงาน 503 ชื่อกระบวนงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการพิจารณาอนุญาต ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ หรือ ศูนย์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น 2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา_สลักหลังใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ตามที่ได้รับอนุญาต ย.5 เอกสารวิชาการสำหรับ Site Change Checklist Checklist ย4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบ ย.4 ค่าธรรมเนียม 300 สำหรับยาแผนปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายการพิจารณาคำขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตามบัญชี 1 ข้อ 2.5 (3) 300 สำหรับยาแผนโบราณ ค่าใช้จ่ายการพิจารณาคำขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตามบัญชี 1 ข้อ 2.6 (3)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ OSSC (แก้ไขเปลี่ยนแปลง)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ OSSC รหัสกระบวนงาน 503 ชื่อกระบวนงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการพิจารณาอนุญาต ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ หรือ ศูนย์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ OSSC ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ Checklist Checklist_แก้ไขเปลี่ยนแปลง OSSC ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง คำขอแก้ไข OSSC ประกาศ 12 กันยายน 60 ค่าธรรมเนียม 300 บาท สำหรับยาแผนปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายการพิจารณาคำขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตามบัญชี 1 ข้อ 2.5 (3) 300 บาท สำหรับยาแผนโบราณ ค่าใช้จ่ายการพิจารณาคำขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตามบัญชี 1 ข้อ 2.6 (3)

การขอรับรองการแปลใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา(แปลใบสำคัญ)

การขอรับรองการแปลใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา รหัสกระบวนงาน 705 ชื่อกระบวนงาน การขอรับรองการแปลใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา Checklist Checklist_แปลใบสำคัญ เอกสารที่เกี่ยวข้อง คำขอแปลใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ค่าธรรมเนียม 1500 บาท ค่าใช้จ่ายการพิจารณาสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการด้านยา ตามบัญชี 3 ข้อ 4.3 หมายเหตุ ชื่อและที่อยู่ของตามใบอนุญาตต้องตรงกับชื่อและที่อยู่บนใบสำคัญการขึ้นทะเบียน

การขอหนังสือรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุสำหรับสัตว์ (เฉพาะกรณีที่มีเอกสาร Certificate of  Lot Release จากหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแล และสภาวะการเก็บรักษาเป็นตามที่กำหนด) Lot Release OSSC

การขอหนังสือรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุสำหรับสัตว์ (เฉพาะกรณีที่มีเอกสาร Certificate of  Lot Release จากหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแล และสภาวะการเก็บรักษาเป็นตามที่กำหนด) รหัสกระบวนงาน 704 ชื่อกระบวนงาน การขอหนังสือรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุสำหรับสัตว์ (เฉพาะกรณีที่มีเอกสาร Certificate of  Lot Release จากหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแล และสภาวะการเก็บรักษาเป็นตามที่กำหนด) Checklist Checklist_Lot Release OSSC เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเอกสารประกอบการยื่นคำขอ Lot Release ค่าธรรมเนียม 1000 บาท ค่าใช้จ่ายการพิจารณาคำขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตามบัญชี 1 ข้อ 4.3

การขอหนังสือรับรองการจำหน่ายยา (CFS/CPP)

การขอหนังสือรับรองการจำหน่ายยา (CFS/CPP) รหัสกระบวนงาน 702 ชื่อกระบวนงาน การขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยา(Certificate of Pharmaceutical Product/Certificate of Free Sale) Checklist Checklist_CPP_CFS เอกสารที่เกี่ยวข้อง คำขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยา ค่าธรรมเนียม 500 บาท/ฉบับ ค่าใช้จ่ายการพิจารณาสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการด้านยา ตามบัญชี 3 ข้อ 1.1 หมายเหตุ ชื่อและที่อยู่ของตามใบอนุญาตต้องตรงกับชื่อและที่อยู่บนใบสำคัญการขึ้นทะเบียน

การขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสาระบางประการในหนังสือให้ความเห็นชอบการนำหรือสั่งสินค้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เข้ามาในราชอาณาจักร (ป.ช.ย.)

  การขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสาระบางประการในหนังสือให้ความเห็นชอบการนำหรือสั่งสินค้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เข้ามาในราชอาณาจักร รหัสกระบวนงาน 710 ชื่อกระบวนงาน การขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสาระบางประการในหนังสือให้ความเห็นชอบการนำหรือสั่งสินค้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เข้ามาในราชอาณาจักร Checklist Checklist_ปชย เอกสารที่เกี่ยวข้อง คำขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตามประกาศกระทรวงพาณิชย์_ปชย ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าใช้จ่าย

การขอหนังสือรับรอง/ให้ความเห็นชอบการนำหรือสั่งสินค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ชว,ชม,ชส)

การขอหนังสือรับรอง/ให้ความเห็นชอบการนำหรือสั่งสินค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ รหัสกระบวนงาน 701 ชื่อกระบวนงาน การรับรอง/ให้ความเห็นชอบการนำหรือสั่งสินค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ Checklist Checklist_ชว Checklist_ชม Checklist_ชส เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระเบียบสำนักงาน การขอหนังสือรับรองให้ความเห็นชอบการนำหรือสั่งสินค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าใช้จ่าย

การอนุญาต นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการบริจาคเพื่อการกุศล กรณีสถานพยาบาลของรัฐ (น.ย.ม.4)

การขอนำยาเข้าเพื่อการบริจาค (นยม.4) เฉพาะให้สถานพยาบาลของรัฐ รหัสกระบวนงาน 341 ชื่อกระบวนงาน การอนุญาต นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการบริจาคเพื่อการกุศล กรณีสถานพยาบาลของรัฐ (น.ย.ม.4) Checklist Checklist_นยม 4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง – ค่าธรรมเนียม 1000 บาท ค่าใช้จ่ายการพิจารณาคำขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตามบัญชี 1 ข้อ 4.3

การอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการจัดนิทรรศการ (น.ย.ม.3)

การขอนำยาเข้าเพื่อจัดนิทรรศการ (นยม.3) รหัสกระบวนงาน 331 ชื่อกระบวนงาน การอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการจัดนิทรรศการ (น.ย.ม.3) Checklist Checklist_นยม 3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  – ค่าธรรมเนียม 1000 บาท ค่าใช้จ่ายการพิจารณาคำขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตามบัญชี 1 ข้อ 4.3