Booking and calendar

ใช้สำหรับการจองที่ปรึกษาเพื่อขอรับคำแนะนำ

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.ให้ท่านทำการเลือกวันที่เป็นสีฟ้าที่ท่านต้องการจองช่วงเวลาที่จะปรึกษาและทำการเลือกเวลาที่ท่านสามารถจองได้

2.กรณีเวลาที่เป็นสีเทานั้นคือมีคนจองเรียบร้อยแล้ว

3.ในกรณีที่เป็นวันเป็นสีแดงคือวันนัดของวันนั้นเต็ม

4.หลังจากทำการเลือกวันเสร็จแล้วให้ทำการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบบต้องการ

5.จะมี Email 1ฉบับที่ส่งไปยัง Email เพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านสมัครใช้บริการที่ปรึกษา